NASZA OFERTA

OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

 

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadań w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają :

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tyułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli panstwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne)
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP

SZKOLENIA BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nia związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obiwiązku szkoleń bhp.

 

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

 

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne bhp dla wszystkich pracowników,
 • obowiązkowe szkolenia bhp okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz pracowników m.in na stanowiskach:

       - administracyjno-biurowych,

       - inżynieryjno-techniczncych,

       - robotniczych

 

Każdy kurs bhp jest prowadzony przez doświadczonego i wszechstronnego specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym

 

AUDYT WARUNKÓW PRACY

 

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

 

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

 

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i precedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w polsce Normy PN 18001 : 2004 i innych obowiązujących przepisów. 

Dokonujemy analizy dokumentów związanych z BHP i ich zgodności z przyjętą normą.

Zajmujemy się przygotowaniem raportu uwzględniającego ocenę dotychczasowych rozwiązań i ewentualne propozycje ich poprawy.

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

 

 

W ramach naszych usług związanych z opracwowaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy :

 • udział w pracy zespołu powypadkowego powołanego u zleceniodawcy,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji dla ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

 

INNE USŁUGI BHP

 

W skład oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodzą takie jak :

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /poziom temperatury, wilgotności, natężenie oświetlenia, poziom hałasu, stężenie CO i CO2 , poziom promieniowanie elektromagnetycznego/,
 • ozonowanie pomieszczeń pracy, pojazdów i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników,

NASZA OFERTA

OBSŁUGA W ZAKRESIE SŁUŻBY BHP

 

W ramach stałej umowy proponujemy przejęcie zadan w zakresie służby bhp w zakładach pracy, na które składają się:

 • bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów,
 • przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • udział w reprezentowaniu Klienta przed organami kontroli panstwowej nad warunkami pracy (PIP,PIS,UDT,PSP i inne),
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru BHP,
 • konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółów instrukcji stanowiskowych,instrukcji dotyczących maszyn i urządzeń w zakresie BHP.

SZKOLENIA BHP

Celem szkolenia BHP jest uświadomienie pracownikom zasad organizacji bezpiecznego miejsca pracy oraz zminimalizowanie zagrożeń z nią związanych, a także uniknięcie nieprzyjemnych skutków prawno-finansowych związanych z niedotrzymaniem obowiązku tych szkoleń.

RODZAJE OFEROWANYCH SZKOLEŃ

Prowadzimy :

 • szkolenia wstępne dla wszystkich pracownikow,
 • obowiązkowe szkolenia okresowe przeznaczone dla pracodawców i kierowników oraz innych pracowników m.in.na stanowiskach :

- administracyjno-biurowych,

- inżynieryjno-technicznych,

- robotniczych,

Każdy kurs jest prowadzony przez doświadczonego  specjalistę z doskonałym podejściem dydaktycznym.

AUDYT WARUNKÓW PRACY

Oferujemy przeprowadzanie kompleksowego przeglądu stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń. Gruntownej analizie podlega całość dokumentacji firmy z obszaru BHP pod kątem sprawnego funkcjonowania procedur i ich zgodności z prawem.

AUDYT SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Audyt Systemów Zarządzania jest to sprawdzenie zgodności stosowanych rozwiązań i procedur oraz stanu faktycznego z wymogami odnośnie regulacji wedle obowiązującej w Polsce PN 18001:2004 i innych obowiązujących przepisów.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYPADKOWEJ

W ramach naszych usług związanych z opracowywaniem dokumentacji powypadkowej oferujemy:

 • udział w pracy zespołu powypadkowego,
 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,
 • konsultacje z lekarzami,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • opracowanie dokumentacji do ZUS i GUS,
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej na podstawie danych kilkuletnich.

INNE USŁUGI BHP

W skład innych oferowanych przez nas usług związanych z BHP wchodza takie jak:

 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego,odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej,
 • pomoc w opracowywaniu instrukcji dla maszyn,urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ i Instrukcji Przy Wykonywaniu Robót Budowlanych,
 • orientacyjne pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych /temperatura, wilgotność, hałas, oświetlenie, CO, CO2, promieniowanie elektromagnetyczne itp./,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników.

 

- - - - -