Podstawa prawna i informacje dotyczące kwalifikacji w Służbie BHP i Ochrony PPOŻ

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. zmieniające roporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.. Nr 246,poz.2468 z późń.zm.), zgodnie z którym podwyższono kwalifikacje pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. W myśl § 4 ust.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp, pracownik, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp, powinien spełniać wymagania określone w  § 4 ust. 2 Rozporządzenia.

  • specjalistą ds. bhp, może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp
  • odpowiednio, starszym specjalistą, osoba posiadająca wykształcenie jak wyżej oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp,
  • odpowiednio, głównym specjalistą, osoba posiadająca wykształcenie jak wyżej oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp

Co istotne, staż pracy zdobywa się w wydzielonek komórce bhp. Obowiązek wydzielenia komórki bhp i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy firm zatrudniąjacych powyżej 100 pracowników. Zakres obowiązków pracownika służby bhp nie może być łączony z innymi obowiązkami np.specjalisty ds.ochrony środowiska, inspektora ppoż, referenta ds, kadr, księgowej itd. Umowa musi dotyczyć tylko spraw z zakresu bhp. Inne czynności muszą być ujęte w kolejnej umowie o pracę. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie szkoły i uczelnie nadają uprawnienia do pracy w słuzbie bhp. Takim przykładem są studia i studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie BHP". Dopuszczalność zatrudnienia absolwenta studiów i studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie BHP" na stanowisku pracownika służby bhp będzie uzależniona od zapisów zawartych w suplemencie do dyplomu wydanego przez uczelnię organizującą te studia. Zawiera on w szczególności opis rodzaju ,poziomu, treści i statusu odbytych studiów i stanowi odzwieciedlenie indywidualnej ścieżki kształcenia danego studenta. Dlatego, pracodawca, który ma wątpliwości co do formalnych wmgań kwalifikacyjnych kandydata na pracownika służby bhp, powinien zażądać do niego właśnie suplementu dyplomu.

 

 

 

PLATFORMA EDUKACYJNA BHPPLATFORMA EDUKACYJNA BHP

 

 

 

 

 

 

 

 

DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BHPSZKOLENIE OKRESOWE BHPAKT POWOŁANIA BIEGŁEGOZAŚWIADCZENIE INSPEKTORA PPOŻAUDYTOR SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHPKURS ZWALCZANIA POŻARÓW I EWAKUACJIKURS I POMOCY PRZEDMEDYCZNEJDYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Posiadam wszelkie wymagane prawem uprawnienia Specjalisty ds.BHP, Studia Podyplomowe z zakresu BHP,  Studia Wyższe o kierunku pedagogika pracy, Szkolenie Okresowe dla Pracowników Służby BHP,  kurs Inspektora Ochrony PPOŻ, Audytora Wewnętrznego wg. OHSAS 18001 oraz posiadam prawo wykonywania funkcji Biegłego Sądowego w zakresie bhp, nadane przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Współpracujemy z zawodowym ratownikiem medycznym oraz konserwatorem sprzętu ppoż i prawnikami, którzy także spełniają wszelkie formalne wymagania i oraz duże doświadczenie zawodowe.

 

- - - - -